Forretnings- og abonnementsbetingelser


Disse almindelige betingelser udgør en integreret del af kundens abonnementsaftale. Er der uoverensstemmelse mellem disse almindelige betingelser og abonnementet, har disse almindelige betingelser forrang i forhold til abonnementet.

Disse almindelige betingelser udgør en integreret del af Kundens abonnementsaftale. Er der uoverensstemmelse mellem disse almindelige betingelser og abonnementet, har disse almindelige betingelser forrang i forhold til abonnementet.

Anvendelsesområde
Aftalen gælder for alle services og abonnementer leveret af Apacta A/S

Aftaleperiode
Abonnement og hovedforfaldsdato. Abonnement tegnes for et år af gangen, bindingsperioden er således 12 måneder, uanset om man vælger at betale månedligt eller årligt forud. Abonnementet anses for fornyet i en ny aftaleperiode på et år afgangen, ved hovedforfald. Hovedforfaldsdatoen er den dag i den måned, første faktura for abonnementet trådte i kraft.

Forbehold
Apacta A/S tager forbehold for, at den enkelte kunde, kan godkendes til at være omfattet af denne aftale. Apacta A/S forbeholder sig ret til at afvise tilmeldinger på kunder, eller stille krav om tillægspris, hvis det ved konstateres, virksomhedens krav er så kompliceret, at det giver øget tidsforbrug ved supportarbejdet.

Misligholdelse
Hvis en part væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen, har den anden part ret til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. Kundens manglende opfyldelse af betalingsforpligtelser. I forbindelse med en parts ophævelse af aftalen, skal den anden part erstatte dennes tab, idet Apacta A/S’s ansvar er begrænset som anført i punktet ”Ansvar”.

Overdragelse
Abonnement tilhører den virksomhed eller person som har tegnet dette, og kan ikke overdrages uden forudgående aftale med Apacta A/S

Opsigelse af abonnementet
Aftalen kan af hver af parterne opsiges med tre måneders skriftlig varsel til hovedforfaldsdatoen. Aftaleperiode og hovedforfaldsdatoen er defineret i punktet ”Aftaleperiode”. Hvis abonnementet ikke opsiges, fornyes den automatisk for en ny aftaleperiode. Apacta A/S forbeholder sig ret til at opsige en abonnent, såfremt kunden ikke følger Apacta A/S’s anbefalinger vedr. brugen af de services der stilles til rådighed.

Betaling
Betalingskort: Ved indgåelse af aftale om automatisk abonnementsbetaling via betalingskort, giver Kunden Apacta A/S tilladelse til løbende at trække abonnementsbeløbet på kundens kort i perioden hvor abonnementet løber. I forbindelse med oprettelse kan der foruden abonnementsbeløbet opkrævet et oprettelsesgebyr, dette er et engangsgebyr som kun opkrævet sammen med første indbetaling. Ved trækning på kundens kort, vil der blive fremsendt faktura til kundens e-mail. Apacta A/S tillægger gebyr på en række betalinger, gebyrer udgør maksimalt 3,75% dog minimum 1,95 DKK/transaktion. Såfremt kunden skifter betalingskort, skal dette telefonisk meddeles Apacta A/S, detaljer om betalingskort må ikke sendes på mail.

Leverandørservice: Ved indgåelse af aftale om automatisk abonnementsbetaling via Leverandørservice bruger Apacta Nets. Det er en forudsætning, at Kunden er tilmeldt Leverandørservice. Apacta A/S har tilladelse til løbende at trække abonnementsbeløbet via Leverandørservice.

Data
Apacta A/S har ret til at videregive de data, som den enkelte abonnent leverer, gennem de systemer de gennem abonnementet har adgang til.

Regulering af priser
Apacta A/S forbeholder sig ret til at regulere abonnementspriserne i takt med prisudviklingen eller ved andre forhold, der påvirker omkostningsniveauet på Kundens services eller abonnement.

Ingen refundering eller fortrydelsesret
Da ydelsen leveres elektronisk ved tegnelse af abonnementet, er ydelsen ikke omfattet af den lovpligtige 14 dages fortrydelsesret, købet kan således ikke fortrydes og betaling ikke refunderes.

Ansvar
Abonnentens brug af et Apacta A/S produkter og services sker i enhver henseende på eget ansvar. Apacta A/S påtager sig intet ansvar for kundernes brug af Apacta A/S´s produkter eller services. Apacta A/S er således ikke ansvarlig for tab – hverken direkte eller indirekte – immaterielle krænkelser eller andre forhold opstået som følge af brug produkter eller services. Apacta A/S er heller ikke ansvarlig for tab som følge af manglende adgang til tjenester eller information uanset årsagen til den manglende adgang. Apacta A/S har intet ansvar for tab af data af nogen art, herunder tab eller beskadigelse af installeret software m.v. Apacta A/S er endvidere ikke ansvarlig for uvedkommendes adgang til kundens data eller systemer eller skader opstået i forbindelse hermed. De i disse forretningsbetingelser indeholdte ansvarsfraskrivelser er gældende uanset om Apacta A/S måtte have handlet groft uagtsomt.

Driftssikkerhed
Apacta A/S forbeholder sig ret til at begrænse/indskrænkede udbudte produkters anvendelsesmuligheder på grund af drifts og sikkerhedsmæssige forhold. Af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager forbeholder Apacta A/S sig endvidere ret til, til enhver tid, at skaffe sig adgang til kunders brugerdata.

Leveringshindringer og force majeure
Dersom Apacta A/S eller Kunden bliver ude af stand til helt eller delvist at opfylde sine forpligtelser på grund af force majeure, suspenderes opfyldelsen af de forpligtelser, som påhviler den pågældende part i henhold til abonnementet, så længe og i det omfang opfyldelseshindringen består. Den pågældende part skal tidligst muligt give den anden part meddelelse herom, herunder oplyse om de nærmere enkeltheder og den forventede varighed af force majeure. Den pågældende part skal søge at overvinde force majeure situationen så hurtigt som muligt. Force majeure betyder omstændigheder, der indtræder efter indgåelsen af abonnementet, og som er uden for den pågældende parts kontrol, såfremt den pågældende part har udvist den omhu, som kræves, og som ikke med rimelighed kunne overvindes. Følgende omstændigheder skal, under forudsætning af at ovenstående er opfyldt, altid betragtes som force majeure: Ekstraordinære naturbegivenheder, samfundsfjendtlige handlinger, krige, ildsvåde samt arbejdsstridigheder (strejker, lockouter eller anden lignende urolighed på arbejdsmarkedet). Hvis en force majeure begivenhed medfører, at en part kun ved afholdelse af ganske uforholdsmæssige økonomiske opofrelser kan opfylde sine forpligtelser, skal dette sidestilles med, at den pågældende part er ude af stand til helt eller delvis at opfylde sine forpligtelser. Pengemangel er ikke force majeure.

Tvister
Tvister mellem Kunden og Apacta A/S afgøres efter dansk ret. Sager mod Apacta A/S – med relation til ydelser leveret i henhold til disse almindelige betingelser – anlægges ved Civilretten i Aalborg

Ikrafttræden og ændring
Disse almindelige betingelser for Apacta A/S abonnementsaftale træder i kraft den 22. Januar 2016. Apacta A/S er berettiget til, når som helst, at ændre disse almindelige betingelser. Oplysninger om ændringer meddeles Kunden ved tilsendelse af nye almindelige betingelser eller på anden måde, som Apacta A/S finder hensigtsmæssig. Såfremt ændringerne skyldes regulatoriske forhold, herunder påbud fra offentlige myndigheder, er Kunden forpligtet til at overholde de nye almindelige betingelser, når meddelelse om ændringerne er kommet frem. Skyldes ændringerne andet end regulatoriske forhold, er Kunden forpligtet til at overholde de nye almindelige betingelser fra det i meddelelsen angivne tidspunkt, medmindre Kunden forinden har opsagt aftalen inden for den i meddelelsen angivne frist. Opsigelsen vil have virkning fra tidspunktet for ændringernes ikrafttræden.

Henvendelser til Apacta skal ske til:
Apacta A/S
Østre Alle 101
9000 Aalborg
CVR: 36548606
kontakt@apacta.com
+45 7734 7834

Denne hjemmeside bruger Cookies

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.