Forretnings- og abonnementsbetingelser


Disse almindelige betingelser udgør en integreret del af kundens abonnementsaftale. Er der uoverensstemmelse mellem disse almindelige betingelser og abonnementet, har disse almindelige betingelser forrang i forhold til abonnementet.

Anvendelsesområde
Aftalen gælder for alle services og abonnementer leveret af Apacta A/S

Aftaleperiode
Abonnement og hovedforfaldsdato. Abonnement tegnes for et år af gangen, bindingsperioden er således 12 måneder, uanset om man vælger at betale månedligt, kvartal eller årligt forud. Abonnementet anses for fornyet i en ny aftaleperiode på et år af gangen, ved hovedforfald. Hovedforfaldsdatoen er den dag i den måned, hvor første faktura for abonnementet trådte i kraft.
Påmindelse om gentegning fremsendes pr. mail 5 dage før gentegning. Ved gentegning accepteres og indgås ny aftaleperiode. Ændringer skal foretages inden gentegning og fakturering. Herefter gælder opsigelsesvarsel.
Et abonnement indeholder et antal sæder, som skal justeres af kunden i Apactas kontrolpanel. Det er kundens ansvar at sikre dette stemmer.
Tilgodehavende ved deaktivering af sæder bruges til modregning ved oprettelse af brugere eller ved gentegning af abonnement.
Dette tilgodehavende kan ikke udbetales.

Forbehold
Apacta A/S tager forbehold for, at den enkelte kunde, kan godkendes til at være omfattet af denne aftale.

Misligholdelse
Hvis en part væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen, har den anden part ret til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Væsentlig misligholdelse inkluderer blandt andet Kundens manglende opfyldelse af betalingsforpligtelser. I tilfælde af ophævelse af aftalen af en part, skal den anden part erstatte eventuelle tab, under hensyntagen til at Apacta A/S’s ansvar er begrænset som beskrevet i afsnittet om "Ansvar".

Overdragelse
Abonnement tilhører den virksomhed eller person der har tegnet dette, og kan ikke overdrages uden forudgående aftale med Apacta A/S

Opsigelse af abonnementet
Parterne kan opsige aftalen senest en måned før hovedforfald. Aftaleperioden og hovedforfaldsdatoen er defineret i afsnittet "Aftaleperiode".
Hvis abonnementet ikke opsiges, vil det automatisk fornyes for en ny aftaleperiode. Apacta A/S forbeholder sig ret til at opsige et abonnement, hvis kunden ikke følger Apacta A/S's anbefalinger vedrørende brugen af de tjenester, der stilles til rådighed.
Ubrugte tilgodehavender nedskrives ved afslutningen af abonnementsperioden.

Betaling

Betalingskort:
Ved indgåelse af aftale om automatisk abonnementsbetaling via betalingskort giver Kunden Apacta A/S tilladelse til løbende at trække abonnementsbeløbet på kundens kort i den periode, hvor abonnementet løber. Når der trækkes beløb på kundens kort, vil der blive sendt en faktura til kundens e-mail. Detaljer om betalingskort må ikke sendes via e-mail.

Leverandørservice:
Ved indgåelse af aftale om automatisk abonnementsbetaling anvendes Nets Leverandørservice. Kunden giver tilladelse til, at Apacta opretter en leverandørserviceaftale på vegne af Kunden i forbindelse med oprettelsen af abonnementet.
Det er en forudsætning, at Kunden er tilmeldt Nets Leverandørservice, der giver Apacta A/S tilladelse til løbende at trække abonnementsbeløbet via Leverandørservice.
Øvrige betalingsmetoder vil blive tillagt håndteringsgebyr svarende til håndteringsomkostninger.
Ved manglende betaling forbeholder Apacta A/S sig retten til at lukke for Kundens adgang til Apacta. Desuden forbeholder Apacta A/S sig retten til at opkræve et gebyr til at dække eventuelle omkostninger.
Apacta A/S tillægger gebyrer på visse betalinger, hvor gebyrerne udgør højst 3,75%, dog minimum 1,95 DKK per transaktion. Hvis Kunden skifter betalingskort, skal dette gøres i Kundens Apacta Kontrolpanel.

Data
Apacta A/S har ret til at videregive de data, som den enkelte abonnent leverer gennem de systemer, de har adgang til via abonnementet.
Apacta A/S overholder GDPR, som uddybes i Cookie- og Privatlivspolitik.

Regulering af priser
Apacta A/S forbeholder sig ret til at justere abonnementspriserne på Kundens Service eller abonnement med 5 dages varsel, for at afspejle ændringer i markedsforholdene eller omkostningsstrukturen. Vi forpligter os til at informere vores kunder mindst 5 dage før enhver ændring træder i kraft, som en del af vores engagement i at sikre en fortsat høj kvalitet og service.

Ingen refundering eller fortrydelsesret
Da ydelsen leveres elektronisk ved tegnelse af abonnementet, er ydelsen ikke omfattet af den lovpligtige 14 dages fortrydelsesret, købet kan således ikke fortrydes og betaling ikke refunderes.
Kunderne har selv ansvaret for løbende at opdatere antallet af aktive, betalende brugere i deres abonnement hos Apacta A/S, idet dette antal danner grundlag for fakturering. Eventuelle ændringer i antallet af brugere vil tage effekt fra starten af den følgende måned og kan ikke anvendes retrospektivt.
Der udbetales ikke tilgodehavende for ubrugte sæder, hvis kunden ikke rettidigt har justeret sædeantallet ned.

Ansvar
Abonnentens brug af et Apacta A/S produkter og services sker i enhver henseende på eget ansvar. Apacta A/S påtager sig intet ansvar for kundernes brug af Apacta A/S´s produkter eller services.
Apacta A/S er således ikke ansvarlig for tab – hverken direkte eller indirekte – immaterielle krænkelser eller andre forhold opstået som følge af brug af produkter eller services.
Apacta A/S er heller ikke ansvarlig for tab som følge af manglende adgang til tjenester eller information uanset årsagen til den manglende adgang.
Apacta A/S har intet ansvar for tab af data af nogen art, herunder tab eller beskadigelse af installeret software m.v.
Apacta A/S er endvidere ikke ansvarlig for uvedkommendes adgang til kundens data eller systemer eller skader opstået i forbindelse hermed.
De i disse forretningsbetingelser indeholdte ansvarsfraskrivelser er gældende uanset om Apacta A/S måtte have handlet groft uagtsomt.

Driftssikkerhed
Apacta A/S forbeholder sig ret til at begrænse/indskrænkede udbudte produkters anvendelsesmuligheder på grund af drifts og sikkerhedsmæssige forhold. Af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager forbeholder Apacta A/S sig endvidere ret til, til enhver tid, at skaffe sig adgang til kunders brugerdata.

Leveringshindringer og force majeure
Dersom Apacta A/S eller Kunden bliver ude af stand til helt eller delvist at opfylde sine forpligtelser på grund af force majeure, suspenderes opfyldelsen af de forpligtelser, som påhviler den pågældende part i henhold til abonnementet, så længe og i det omfang opfyldelseshindringen består.
Den pågældende part skal tidligst muligt give den anden part meddelelse herom, herunder oplyse om de nærmere enkeltheder og den forventede varighed af force majeure.
Den pågældende part skal søge at overvinde force majeure situationen så hurtigt som muligt. Force majeure betyder omstændigheder, der indtræder efter indgåelsen af abonnementet, og som er uden for den pågældende parts kontrol, såfremt den pågældende part har udvist den omhu, som kræves, og som ikke med rimelighed kunne overvindes.
Følgende omstændigheder skal, under forudsætning af at ovenstående er opfyldt, altid betragtes som force majeure: Ekstraordinære naturbegivenheder, samfundsfjendtlige handlinger, krige, ildsvåde samt arbejdsstridigheder (strejker, lockouter eller anden lignende urolighed på arbejdsmarkedet).
Hvis en force majeure begivenhed medfører, at en part kun ved afholdelse af ganske uforholdsmæssige økonomiske opofrelser kan opfylde sine forpligtelser, skal dette sidestilles med, at den pågældende part er ude af stand til helt eller delvis at opfylde sine forpligtelser. Pengemangel er ikke force majeure.

Tvister
Tvister mellem Kunden og Apacta A/S afgøres efter dansk ret. Sager mod Apacta A/S – med relation til ydelser leveret i henhold til disse almindelige betingelser – anlægges ved Civilretten i Aalborg

Ikrafttræden og ændring
Disse almindelige betingelser for Apacta A/S abonnementsaftale træder i kraft den 14. Februar 2024. Apacta A/S er berettiget til, når som helst, at ændre disse almindelige betingelser. Oplysninger om ændringer meddeles Kunden ved tilsendelse af nye almindelige betingelser eller på anden måde, som Apacta A/S finder hensigtsmæssig.
Såfremt ændringerne skyldes regulatoriske forhold, herunder påbud fra offentlige myndigheder, er Kunden forpligtet til at overholde de nye almindelige betingelser, når meddelelse om ændringerne er kommet frem.
Skyldes ændringerne andet end regulatoriske forhold, er Kunden forpligtet til at overholde de nye almindelige betingelser fra det i meddelelsen angivne tidspunkt, medmindre Kunden forinden har opsagt aftalen inden for den i meddelelsen angivne frist. Opsigelsen vil have virkning fra tidspunktet for ændringernes ikrafttræden.

Henvendelser til Apacta skal ske til:
Apacta A/S
Østre Alle 101
9000 Aalborg
CVR: 36548606
kontakt@apacta.com
+45 7734 7834