Tilbudsgivning i en tid med prisstigninger

Hos Apacta har vi, flere gange i løbet af 2022, oplyst om prisstigninger. Det skyldes, at priserne på materialer er steget betydeligt. De voldsomme prisstigninger åbner op for spørgsmålet om, hvem der, i sidste ende, skal betale for dem. Kan du blot sende meromkostningen videre til dine kunder, eller er det dig selv, der står med regningen?

Hos Dansk Håndværk lægger de vægt på, at prisstigningerne grundet krigen i Ukraine kommer ovenpå et år 2021, hvor materiale priserne allerede er steget voldsomt. Det har for mange resulteret i, at de forinden prisstigningerne har afgivet tilbud med fast pris. På grund af prisstigninger har det haft den konsekvens, at det overskud opgaven skulle have givet i stedet er blevet til et tab. Hos SMV danmark har deres juridiske afdeling derfor fået mange henvendelser fra virksomheder. Disse er fra virksomheder mærket af de prisstigninger, der er kommet på kort tid, og af den grund nu ikke tør afgive tilbud med faste priser.

Hos SMV danmark peger de på, at i forhold til, hvem der skal betale for prisstigningerne, er det afgørende, hvad der står i aftalen mellem håndværker og kunden. For har du ret som håndværker ret til at rette i priserne, eller er de faste i hele den periode, du udfører opgaven for din kunde? SMV danmark understreger her, at den tilbudte pris som udgangspunkt er fast. Derfor vil det kræve en særlig aftale, før du som håndværker må gå ind og justere priserne i tilbuddet. Med andre ord skal du have aftalt noget specielt med din kunde, hvis du vil have muligheden for at sende regningen for prisstigningen videre til vedkommende.


5 Gode råd til tilbudsgivning

  1. Brug ekstra tid på jeres tilbudskalkulationer.
  2. Vælg jeres opgaver med omhu, og tænk over, om I kan bruge tiden på mere værdiskabende projekter. I kan trods alt kun “sælge” jeres timer én gang.
  3. Kend jeres dækningsbidrag pr. time for hvert enkelt projekt før start og under udførelsen.
  4. Snak med jeres leverandører om muligheden for at “låse” projektpriser.
  5. Indskriv forbehold for prisstigninger i jeres tilbud, så I retmæssigt kan regulere prisen under vejs.

Prisstigninger på materialer – Hvad kan du gøre?

I disse usikre tider er det derfor en god idé at sætte sig ind i, hvilke muligheder der er for at tage “forbehold”, når du laver tilbud til dine kunder. Her kan du tage et kig på AB (Byggeriets Aftalevilkår). Spørgsmålet er, hvilke muligheder du her har for at regulere/ændre på entreprisesummen som følge af prisstigninger? En entreprise bliver jo oftest udført over en periode og oftest også til en aftalt pris. Heraf kommer spørgsmålet så, om du som håndværker, efter aftalens indgåelse, og der er kommet store prisstigninger på nogle af materialerne, kan regulere i den aftalte entreprisesum?

DI Byggeri har udarbejdet et beregningsværktøj til godtgørelse ved materialeprisstigninger:

https://www.danskindustri.dk/brancher/di-byggeri/nyheder/arkiv/nyheder/2022/1/materialeprisstigninger–nyt-beregningsvarktoj/

Hvis du arbejder ud fra AB 18, ABT 18 eller AB-Forenklet

Arbejder du ud fra AB 18ABT 18 eller AB-Forenklet, vil entreprenøren (du som håndværker) kunne kræve, at bygherren (kunden) betaler godtgørelse, hvis der skulle indtræde ekstraordinære prisstigninger på materialer.

Skal du have godtgørelse fra kunden, kræver det dog, at følgende syv betingelser efter AB 18 § 35, stk. 2-7 (ABT 18 § 33, stk. 2-7, og AB-Forenklet § 27, stk. 2) ALLE er opfyldt:

Prisstigningen skal være ekstraordinær. Det betyder, at prisstigningen skal overstige mindst 10 pct. i forhold til prisen på det pågældende materiale på tilbudsdagen, og således at denne procentsats øges med 0,5 pct. for hver hele måned, der passerer efter tilbudsdagen.

Prisstigningen skal vedrøre materiale, som ”i færdig form eller på sædvanlig måde” indgår i arbejdet. Omfattet er blandt andet råmaterialer, der på sædvanlig måde indgår direkte i byggeriet, idet disse råvarer netop optræder i deres ”færdige form”.

Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt indeksregulering er trådt i kraft.

Prisstigningen skal være generelt forekommende.

Prisstigningen skal fremgå af officielt prismateriale eller kunne dokumenteres på anden måde.

Prisstigningen må ikke (også) godtgøres som et statsligt indgreb efter AB 18 § 35, stk. 1 (ABT 18 § 33, stk. 1, AB-Forenklet § 27, stk. 2).

Summen af de beregnede reguleringsbeløb skal udgøre mindst 0,5 pct. af entreprisesummen.

Hvis du arbejder ud fra AB 92, ABT 93 eller AB-Forbruger

Arbejder du med de “gamle” aftalebetingelser AB 92, ABT 93 eller AB-Forbruger rammen for parternes aftale, så er udgangspunktet, at entreprenøren (du som håndværker) ikke kan kræve, at bygherren (kunden) betaler godtgørelse, hvis der skulle komme ekstraordinære prisstigninger på materialer. Dette fraviges navnlig, hvis den indgåede aftale bestemmer, at der skal reguleres som følge af ændringer i materialepriser.

I den forbindelse skal nævnes, at det af punkt 6 i DI Dansk Byggeris AB 92 Standardforbehold (2008) fremgår, at entreprenøren har ret til godtgørelse for udgiftsforøgelse forårsaget af ekstraordinære prisstigninger i overensstemmelse med § 9 i det nu ophævede pris- og tidscirkulære. Tilsvarende fremgår af punkt 5 i DI Dansk Byggeris ABT 93 Standardforbehold (2008).

Videre skal nævnes, at den enkelte bygherre ofte i det udbudsmateriale, der skal danne grundlag for aftaleindgåelse, ses at angive, at pris- og tidscirkulærets bestemmelser skal finde anvendelse i aftaleforholdet.

Kilder: https://www.danskindustri.dk/brancher/di-byggeri/nyheder/arkiv/nyheder/2021/2/prisstigninger-pa-materialer/

Prøv Apacta gratis

Få en gratis prøveperiode, så du kan se om det er noget for dig. Du behøver ikke engang at indtaste kortoplysninger.

Priser fra 179,- per måned

Gratis oprettelse - Ingen opstartsgebyr