AB18 Reglement - Kort og Nemt

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.

Du har sikkert arbejdet med AB 92, men det kan stadig være svært for den erfarne bruger at finde rundt i de “almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed”. Det er nu tid til at bliver opdateret i forhold til de nye regler da der er lavet nyt aftalesæt – AB 18.

Vi har kortet nogle af de nye aftalesæt ned, så de er lettere at komme igennem og hele aftalesættet og du kan se det fulde dokument for AB18 her

A. Aftalegrundlaget

Anvendelse

Betingelserne er udarbejdet ift. de aftale om man besidder inden for arbejde og leverancer i de forskellige bygge- og anlægsvirksomheder, hvor bygherren ikke er forbruger.

Det er kun muligt at fravige betingelserne, hvis det optræder klart og tydeligt i aftalen, på de punkter som fravigelsen omhandler.  

Definitioner

Når vi snakker leverancer forstås bygherren som køberen og entreprenøren forstås som sælgeren. Men snakker vi derimod om underentreprise forhold, forstås bygherren som entreprenøren og entreprenøren forstås som underentreprenøren.  

Bygherrens udbud

Her er det vigtigt at udbudsmaterialet er udformet, så der er klarhed over ydelserne. Bygherren skal her være præcis, med hvilken projektering der ønskes af entreprenøren og i hvilket omfang.

Kravene til den tidsplan, som udbudsmaterialet indeholder (hovedtidsplanen) er også blevet skærpet. Den skal nu angive eventuelle rådighedsindskrænkninger, dette kan være på byggepladsen eller i et bestemt tidsrum. Derudover skal hovedtidsplanen også vise de aktiviteter, som der skal afsættes tid for.

Entreprenørens tilbud

Entreprenørens forbehold skal fremgå klart og tydeligt af det enkelte tilbud.

Årstidsbestemte vinterforanstaltninger skal også optræde i entreprenørens tilbud. Man kan også aftale, at de vejrligsbestemte vinterforanstaltninger også er tilgængeligt i tilbuddet. Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger betales dog om ekstraarbejde.

Entrepriseaftalen

Rangordenen er kronologisk og enterprise aftalen indgås ved skriftlig accept af det pågældende tilbud og/eller ved underskrivelse af entreprisekontrakt.  

Rangordenen er som udgangspunkt kronologisk. Det betyder, at som udgangspunkt har entreprenørens tilbud forrang forud for bygherrens udbudsmateriale.

Overdragelse

Det er muligt for partnere at overdrage deres rettigheder iht. aftalen. En part kan dog ikke overfører sine forpligtelser til andre, uden samtykke fra den anden.

Underentreprise

Hvis det i omfanget findes naturligt at arbejdet udføres i underentreprise, kan entreprenøren overlade arbejdets udførelse, som projektet til andre. Det er dog også muligt at aftale, at enten gele eller bestemte dele af arbejdet, skal udføres af enten entreprenøren eller underentreprenøren. Hvis arbejdet derimod skal ønskes at overlades til andre kræver både dette og ovenstående godkendelse af bygherren.

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

Entreprenørens sikkerhedsstillelse

Entreprenøren skal stille sikkerhed for selve opfyldelse af sine forpligtelser overfor bygherren. Dette skal ske senest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgået – medmindre andet er fremgået af udbudsmaterialet.

Er entreprisesummen mindre end 1 mio. kr., skal entreprenøren kun stille sikkerhed, hvis bygherren har et krav om dette i udbudsmaterialet. Sikkerheden skal stilles i form af pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller en anden betryggende måde.

Bygherrens sikkerhedsstillelse

Bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse af de aftale og forpligtelser over for entreprenøren senest 8 arbejdsdage efter at aftalen er indgået – medmindre der er tale om en offentlig bygherrer eller en almen boligorganisation. Sikkerheden skal også her stilles i form af pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller en anden betryggende måde.

Forsikring

Entreprenøren skal medtages som sikrede op forsikringspolicen, dette gælder også underentreprenører.

C. Udførsel af entreprisen

Entreprenørens ydelse

Arbejder udføres i overensstemmelse med med selve aftalen, fagmæssigt korrekt og bygherrens anvisninger. Entreprenøren skal kvalitetssikre sine ydelser og materialet skal derfor være af god kvalitet.

Arbejds- og detailtidsplan

Entreprenøren skal udarbejde en arbejdstidsplan, inden fristen for hovedtidsplanen. Arbejdstidsplanen skal indeholde rækkefølgen af de enkelte dele af entreprenørens arbejde og tage højde for de partnerens forpligtelser efter de givne arbjedsmiljøreglerne.

Bygherren skal udarbejde en samlet arbejdsplan (detailtidsplan) inden arbejdet begynder, hvis bygherren har antaget flere entreprenører.

Hvis der skulle være indsigelser mod detail tidsplanen, skal det meddeles til bygherren skriftligt inden for 5 arbejdsdage.

Opdatering af arbejds- og tidsplaner

De forskellige arbjeds- og tidsplaner skal løbende vurderes for at sikre overholdelsen. Hvis planerne ikke forventes at blive overholdt, skal de straks opdateres med angivelser af, hvilket omfang der acceptteres eller kræves fristforlængelse og om der angår en dagbodsbelagt frist.

Afsætning og byggeplads

Bygherren afsætter bestemmende hovedlinjer og højder, hvorimod den øvrige afsætning foretages af entreprenøren.

Digitale bygningsmodeller mv.

Hvis der benyttes digitale bygningsmodeller ved bygge- og anlægsarbejdet skal det fastsættes i udbudsmaterialet hvad og i hvilket omfang modellerne skal bruges og om de skal bruges til planlægning og projektering. Der skal også besluttes om hvilket projektmateriale der skal tillægges forrang i tilfælde af uoverensstemmelse.

Entreprenørprojektering

Entreprenøren skal udføre projektering, hvis dette er aftalt eller at ydelserne er beskrevet med angivelse af funktionskrav. Hvis entreprenøren skal projektere, skal bygherren udpege en projektleder, som skal repræsentere bygherren over for entreprenøren mht. udførelsen og tilrettelæggelsen af projekteringen.  

Projektmangler

Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler ved projekteringen, hvis dette påvises ved leveringen af de enkelte faser.

Projektgennemgang

Selve reglerne omkring projektgennemgangen er blever udvidet og også uddybbet. Projektgennemgangens formål, er at opnå en fælles forståelse for projektet og at entreprenøren får mulighed for at præge byggeprocessen ved at påpege eventuelle uhensigtsmæssigheder.

Omfanget af gennemgangen afhænger af projektets karakter.

Hovedtidsplanen skal angive den tid, som afsættes til gennemgangen af projektet. Der er ikke fastsat vederlag for selve entreprenørens deltagelse. Formålet er at parterne underretter hinanden om uhensigtsmæssigheder mm. så snart eller inden disse opstår.   

Ansvaret for projektet hviler på den som udfører projekteringen, dette betyder at entreprenøren ikke nødvendigvis bliver ansvarlig for forslaget.

Forhold til myndigheder

Godkendelse af projektet søger bygherren for, samt at afholde udgifterne heraf. Entreprenøren sørger for anmeldelser, tilladelser, rekvirerer syn og skafter attester. Dispensation kan kun søges efter aftale med bygherren.

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation

Bygherren kan i udbudsmaterialet fastsætte bestemmelser om entreprenørens kvalitetssikring af arbejdet. Disse bestemmelser kan indgå i en udbudskontrolplan.

Bygherrens anvisninger om arbejdets udførsel

Bygherren kan give anvisninger om udførelse af arbejdet. Dog kan entreprenøren indhente bygherrens afgørelse, hvis aftale eller grundlag ikke yder den tilstrækkelige vejledning.

Ændringer i arbejdet

Det er muligt for bygherren at forlange ændringer af arbejdet, når ændringerne har en naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser mm.

Pris, tid og sikkerhed efter ændring

Hvis parternes krav om forandring mht. pris, sikkerhed og tid som følge af ændring i arbejdet eller forudsætning af dets udførsel skal snarest fremsættes skriftligt eller benævnes på et byggemøde. Det samme gør sig gældende af en parts krav om forandringer i aftalen.

Efter forespørgsel af en part skal den anden snarest skriftligt meddele, om denne anser et bestemt arbejde for en ændring, som medfører krav om ændringer i aftalen mht. sikkerhed,tid og pris. Entreprenøren er ikke forpligtet til at igangsætte arbejdet, før svar fra bygherren.  

Hindringer

Hvis entreprenøren mener, at arbejdet ikke kan udføres ift. den indgåede aftale, skal entreprenøren hurtigt muligt meddele bygherre og følge anvisninger deraf.

Risikoens overgang

Entreprenøren hæfter for skade, på eller bortkomst af arbejde og materialer indtil afleveringen. Det samme gør sig gældende for materialer, som er leveret af bygherren, når disse materialer er i entreprenørens besiddelse.

Bygherrens tilsyn

Byggeledelsen har fuldmagt til at aftale ændringer i arbejder på bygherrens vegne, med mindre andet er nævnt for entreprenøren. Dog er det tilsynet, hvis en byggeleder ikke er udpeget). Fuldmagten indebærer, at rådgiveren kan forpligte bygherren op til 50.000,- i merbetaling og i op til 5 arbejdsdage i tidsforlængelse for hver ændring.

Entreprenørens repræsentant

Entreprenøren skal udvælge en person, som skal repræsenterer entreprenøren over for bygherren og tilsynet mht. arbejdets tilrettelæggelse samt udførsel, og skal også give meddelelse herom.

Projekterings- og byggemøder

Hvis entreprenøren skal udføre projekteringen, skal bygherren indkalde til projekteringsmødet.

Bygherren skal også indkalde til byggemøder med entreprenøren. På byggemøder skal partnere huske, at ændringer skal fremgå af referat, samt tidsopgørelsen. Snakker vi om selve ændringen er det tydeliggjort at referaterne kan have bindende virkning.

D. Betaling

Pris og indeksregulering

Selve entreprisesummen er fast del af arbejdet, som der udføres inden 12 måneder fra tilbuddet er givet.

Reguleringen skal ske i forbindelse med betalingen for netop den del af arbejdet, som berøres heraf.

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse

Entreprenøren skal nu informere om forventet forsinkelser. Dette er gældende når entreprenøren ved eller burde vide at der ville indtræde en forsinkelse og der opstår pligten til at varsle/informere.

Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse


Bygherren vil fremover være berettiget til aftalt dagbod for overskridelse af mellemterminer, hvis nedenstående betingelser er opfyldt:

  • Fristen og dagboden fremgår klart af aftalen
  • Hvis der løbende er foretaget notering af overskridelsen, således som den måtte være ændret ved en tidsfristforlængelse
  • Hvis bygherren i rimelig tid efter, at bygherren er blevet bekendt med, at fristen, vil blive overskredet har meddelt, at bygherren vil kræve dagbod og fra hvilket tidspunkt.

Forcering

Det er muligt for entreprenøren at kræve betaling for forcering.  

  • Hvis entreprenøren har udført en forceringen iht. en aftale med bygherren, eller:
  • Hvis bygherren med urette gør gældende, at entreprenøren er i ansvarspådragende forsinkelse og entreprenøren udfører forceringen for at sikre sig imod dette.

F. Aflevering

Aflevering og førgennemgang

Bygherren skal med rimelig varsel indkalde til førgennemgang, som skal ske inden afleveringen og tidspunktet skal være fastsat i hovedtidsplanen. Der er deltagelsespligt i førgennemgangen, også for underentreprenører – hvis dette er aftalt med dem (AB 18).

Bygherren skal ligeledes fastsætte et tidspunkt for gennemgang af mangler, som skal afhjælpes efterfølgende. Formålet med dette er at erstatte de mange eftersyn af enkelte mangler med afhjælpningsgennemgangen.

Entreprenøren skal inden færdiggørelse give bygherren en skriftlig meddelsen om færdiggørelsens tidspunkter. Derefter indkalder bygherren senest 10 dage efter det angivne tidspunkt entreprenøren til en afleveringsforretning.

G. Mangler

Mangelsbegreb

Det er entreprenørens pligt til at afhjælpe mangler, hvis disse opstår og påvises ved afleveringen. Entreprenøren har 5 år til at afhjælpe disse mangler.

Afhjælper entreprenøren ikke disse mangler, kan bygherren kræve afslag i entreprisesummen i stedet for at udbedre disse for entreprenørens regning.

Entreprenøren er ansvarligt for tab, som skyldes mangler ved arbejdet, hvis manglerne skyldes forsømmelse eller fejl fra entreprenørens side.

Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, som er en følge af mangler ved arbejdet – hvis manglerne skyldes forsømmelse eller fejl fra entreprenørens side.

J. Tvister

Løsningstrappe og voldgift

Hvis der opstår en tvist mellem parterne, skal denne søges afklaret og forliget senest 5 arbejdsdage, efter den ene part har anmodet om forhandling.

Tvister mellem parterne afgøres ved voldgift ved Voldgiftnævnet.

Hvorfor bruge Apacta?
Mere end 18.000 har allerede prøvet Apacta og fået:
N

Bedre likviditet

N

Bedre bundlinje

N

Mere overskud

Andre Indlæg

Stor kapitalindsprøjtning i Apacta A/S

Stor kapitalindsprøjtning i Apacta A/S

Byggebranchen har haft relativt gode kår i 2020, og der forventes fremgang i 2021. Og med en stigende opgavemængde er det væsentligt for håndværker-branchen at digitalisere og optimere forretningen, og være klar til et stigende antal opgaver. Ordrebøgerne ser lovende...

Murermester Lasse Schmidt ApS

Murermester Lasse Schmidt ApS

Murermester Lasse Schmidt har fået meget nemmere ved at projektstyre, efter han har fået Apacta. Læs mere om automatisk projektstyring her.